logo text

český fousek

//zdroj web ČMKU, autor Vladimíra Tichá//

Novela Zákona o veterinární péči

Dne 31. 8. 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 246/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022.  Obsahuje celou řadu informací a specifikuje požadavky na celostátní evidenci psů. Jen pro vysvětlení. Pokud se v zákonech, a to platí nejen o Zákonu o veterinární péči, používá označení chovatel, je tím myšlen každý majitel/držitel zvířete, nikoliv jak si většinou myslíme ten, kdo má registrovaný název chovatelské stanice a odchovává štěňata. Máte-li křečka, jste z pohledu zákonů chovatelem.

Bez identifikačního označení psa by nemohla celostátní evidence existovat. Pro majitele a chovatele psů s průkazem původu to není nic divného ani nového, určitě všichni vědí, že bez dokladu o identifikačním označení štěňat nemohou být vystaveny průkazy původu. Naši psi i fenky tedy čipovaní jsou. Upozornit je ale třeba na to, kdo může čipování provádět a co platí pro psy obecně, tedy i pro ty bez průkazu původu. Zákon o tom říká:

 „Chovatel psa je povinen zajistit, aby pes byl označen elektronickým čipem, který splňuje technické požadavky stanovené v příloze II předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu (dále jen „elektronický čip“), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011.

Chovatel nově narozeného psa je povinen zajistit označení psa elektronickým čipem před nabídkou psa k prodeji nebo předáním psa novému chovateli, nejpozději však do 3 měsíců věku psa. Chovatel psa je dále povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený elektronickým čipem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

 Označení psa nebo označení zvířat v zájmovém chovu elektronickým čipem podle předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu  provádí soukromý veterinární lékař nebo vysoká škola uskutečňující akreditovaný magisterský studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny.“

                Z uvedeného vyplývá, že podle zákona není možné, aby si chovatel očipoval svůj vrh sám, a zároveň také není možné, aby předal štěně novému nabyvateli a domlouval se s ním, že se štěně „dodatečně očipuje, až trochu poporoste“.

                Důležitým bodem zákona je Centrální evidence psů. Informace o ní jsou zakotveny v § 5e.

Jednoznačně se v něm říká, že správcem a provozovatelem informačního systému centrální evidence psů je Komora veterinárních lékařů. Počítáno je s ochranou dat majitelů psů.  Informační systém centrální evidence není veřejně přístupný a je přesně stanoveno, kdo do něj má přístup. Je to:

a) soukromý veterinární lékař za účelem zápisu údajů nebo nahlížení do něj pro potřebu plnění povinností stanovených zákonem,

b) orgán veřejné moci za účelem nahlížení do něj v souvislosti s výkonem své působnosti v rozsahu stanoveném postupem podle zákona o základních registrech

c) chovatel psa za účelem zápisu čísla svého telefonu nebo nahlížení do něj v rozsahu údajů vedených o tomto chovateli a jím chovaném psu.

Velké spory se vedly o to, jaké údaje mají být u jednotlivých psů uvedeny. Novela zákona uvádí, že je požadováno:

a) identifikační číslo psa nebo číslo tetování psa,

b) pohlaví psa,

c) číslo pasu psa z evidence pasů vedené Komorou , pokud byl pas vydán,

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa místa trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště chovatele psa, popřípadě jeho zákonného zástupce, nebo obchodní firma nebo název chovatele psa, a dále číslo telefonu chovatele psa, popřípadě jeho zákonného zástupce,

e) adresa místa chovu psa,

 f) údaj o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a datum provedení tohoto očkování nebo přeočkování.

V § 5f jsou uvedeny povinnosti chovatele psa. Ten je povinen zajistit zapsání:

a) psa do informačního systému centrální evidence současně s označením nově narozeného psa elektronickým čipem podle § 4 odst. 3; zapsání psa do informačního systému centrální evidence provede soukromý veterinární lékař podle § 5g písm. a),

 b) údaje o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině do informačního systému centrální evidence; zapsání tohoto údaje do informačního systému centrální evidence provede soukromý veterinární lékař podle § 5g písm. b),

c) změny chovatele nebo trvalé změny adresy místa chovu psa do informačního systému centrální evidence nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině; zapsání tohoto údaje do informačního systému centrální evidence provede soukromý veterinární lékař podle § 5g písm. c).

V § 5g jsou zakotveny povinnosti soukromých veterinárních lékařů.

a) zapsat psa do informačního systému centrální evidence ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes označen elektronickým čipem

b) zapsat do informačního systému centrální evidence údaj o očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině a datum provedení tohoto očkování nebo přeočkování ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne, kdy byl pes očkován nebo přeočkován,

c) zapsat do informačního systému centrální evidence změnu chovatele nebo trvalou změnu adresy místa chovu psa, a to ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto údaje soukromému veterinárnímu lékaři chovatelem.

                Výše uvedené povídání upozorňuje na některé body Zákona o veterinární péči. Kdo by si chtěl přečíst doslovné znění zákona, najde je v částce 113 Sbírky zákonů. To, jak moudře či nemoudře byl zákon postaven a jak moc budou jeho ustanovení dodržována, ukáže budoucnost. Českomoravská kynologická unie neměla možnost se ke znění novely vyjadřovat.

                                                                                              Vladimíra Tichá

Login

Přihlášení do členské zóny