logo text

český fousek

Dotace na chov a výcvik českého fouska

P O Z O R !!! Termín pro podání žádosti je do 31. srpna      P O Z O R !!!

Podrobné informace Vám poskytnou pracovníci Krajského úřadu.

I letos je možné čerpat příspěvek na chov a výcvik českého fouska

Bližší aktuální informace a formulář ke stažení na portálu >> eagri. cz

Poskytování příspěvků je i nadále upravuje

Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů, (Nařízení vlády č. 308/2014 Sb. a Nařízení vlády č. 51/2015 Sb.), které mimo jiné stanoví v:

§ 42

Obecné podmínky pro poskytnutí finančních příspěvků

(1) Žádost o poskytnutí finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se podává na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 10 k tomuto nařízení.

(2) Sazby finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 jsou uvedeny v části VII přílohy č. 1 k tomuto nařízení.

(3) Výše finančních příspěvků uvedených v § 43 a 44 se stanoví jako součet součinů sazby a počtu technických jednotek.

§ 43

Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů

(1) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout vlastníku loveckého psa.

(2) Předmětem finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů český teriér nebo český fousek.

(3) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů žadatel doručí příslušnému krajskému úřadu po splnění předmětu finančního příspěvku do 31. srpna za období 12 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících uvedenému datu.

(4) Součástí žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na chov a výcvik národních plemen loveckých psů je potvrzení o úspěšně vykonané zkoušce psa z výkonu.

(5) Finanční příspěvek na chov a výcvik národních plemen loveckých psů lze poskytnout za splnění každého výkonu jedenkrát za život psa.

Žádost o dotaci se podává na příslušný krajský úřad.

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je ke stažení v excel a pdf na konci článku.

Příspěvek lze uplatnit pouze na zkoušku lovecké upotřebitelnosti, která opravňuje psa, v tomto případě českého fouska k:

1/ vyhledání, dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře (§14 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - čili jedna z těchto zkoušek PZ, LZ, ZVP nebo  VZ)

2/ dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře (§ 14 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, - čili jedna z těchto zkoušek LZ, BZ nebo VZ)

To znamená, že maximální výše dotace je 2x 2000,- Kč a pouze jedenkrát za život daného jedince. Pokud tedy jedinec složí v letošním roce pouze PZ, může dotaci uplatnit pouze na vyhledávání, dohledání a přinesení drobné zvěře, čili pouze 1x2000,- Kč, byť by PZ absolvoval opakovaně. Pokud příští rok (nedojde-li zase k nějaké změně) jedinec složí LZ nebo VZ může uplatnit zase pouze 1x2000,- Kč a to na dosled spárkaté zvěře a je lhostejno, zda LZ nebo VZ. Nemůže již uplatňovat dotaci na ZVP, neboť upotřebitelnost „pro drobnou zvěř“ získal již v letošním roce při PZ. Pozor při lesních zkouškách (pochopitelně i všestranných), kde získáváte jak upotřebitelnost na „drobnou zvěř“ podle § 14 písm. a) tak na „dosled spárkaté zvěře“ podle § 14 písm. c) vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protože se jedná jen o jednu zkoušku, dostanete pouze 1x2000,-Kč, byť máte oba výkony.

Změna termínu (podání žádosti do 31. srpna za předchozích 12 měsíců), do kdy lze požádat o dotaci, nemá pro přiznání dotace zásadní význam. Pro praxi tato termínová změna přinese pouze drobnou komplikaci pro ty, kteří podzimní zkoušky složí až v říjnovém termínu. Ti mohou žádat o dotaci až příští rok. Pokud tedy příští rok v červnu nebo v červenci se psem (pochopitelně českým fouskem, neboť jsme klub zabývající se výhradně jeho chovem) splní lesní zkoušky, splní tedy oba možné výkony pro ohaře a již v červenci si může požádat na místně příslušném krajském úřadě o dotaci na oba výkony. S pravděpodobností hraničící s jistotou mu však bude proplacena až na konci roku.

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VÝŠE SAZEB FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ

V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI

VII. Sazby finančních příspěvků poskytovaných vlastníkům loveckých psů a loveckých dravců

Čís.

řád.

Předmět příspěvku

Technické

jednotky

Identifikace v programu Dotace

Sazba

1.

Úspěšně vykonaná zkouška psa z výkonu u plemen psů

- český fousek

 

Kč/zkouška

 

 

a

 

2

2 000

 
               

Formulář žádosti ke stažení >>  >> je k dispozici na webu http://eagri.cz

Login

Přihlášení do členské zóny