cshrenfrdehuitplptruskesuk

Přihlášení do členské zóny

Přihlášení pro správu inzerátů a zobrazení dokumentů v členské zóně

Váš profil

přihlášení-pokus

cf logo KLUB CHOVATELŮ ČESKÝCH FOUSKŮ

Zásady provádění OLV

Zásady provádění a posuzování OLV

Ověření vrozených loveckých vlastností českých fousků

Obecně:

1. Úspěšné absolvování Ověření vrozených loveckých vlastností (dále jen „OVLV“) je podmínkou pro zařazení do chovu u všech psů a fen českých fousků. Výjimku z tohoto nařízení tvoří pouze ti jedinci, u kterých byly vrozené lovecké vlastnosti posuzované na OVLV ověřeny na Memoriálu Františka Housky, Memoriálu MVDr. Josefa Kuhna nebo Memoriálu Ing. Jaromíra Dostála, DrSc. nejpozději v roce, kdy dovršili věk 36 měsíců a byl jim o tom učiněn řádný zápis do průkazu původu.

2. OVLV pořádají jednotlivé pobočky KCHČF v jednom nebo dvou termínech během roku. Konání OLVL musí být předem schváleno výborem KCHČF a oznámeno v klubovém zpravodaji.

3. Posuzování na OVLV je veřejné. Každého psa posuzuje komise složená ze dvou zkušených rozhodčích (pokud možno členů KCHČF) s aprobací pro posuzování zkoušek ohařů, přičemž nejméně jeden rozhodčí musí mít aprobaci pro všestranné zkoušky ohařů. Nemůže-li se předem delegovaný rozhodčí OVLV účastnit, může oblastní poradce chovu rozhodnout o nominaci náhradního rozhodčího, který má aprobaci pro posuzování zkoušek ohařů (nejméně PZ).
4. Psi jsou hodnoceni známkami 0-4 podobně jako na zkouškách loveckých psů v disciplínách:
              1) povaha
              2) hledání
              3) vystavování
Rozhodčí o známce rozhodují po vzájemné poradě jednotným verdiktem.
5. Pro úspěšné absolvování je nezbytné, aby jedinec obdržel minimálně známku 3 v každé disciplíně.
6. Jedinec, který na OLVL neuspěje, může svůj start jednou zopakovat v jiném termínu. Pokud je však důvodem neúspěchu známka 0, 1, nebo 2 z disciplíny povaha, je opakovaný start zásadně nepřípustný!!!
7. Na OVLV může startovat každý pes či fena ČF bez ohledu na věk, nejpozději však musí absolvovat OVLV v roce, ve kterém dovrší 36 měsíců. Účast háravých fen na OVLV je možná. Při prezentaci prokáže majitel nebo vůdce platným očkovacím průkazem psa nebo evropským pasem pro malá zvířata, že startující pes nebo fena mají platné očkování proti vzteklině.
8. Úspěšné i neúspěšné absolvování OVLV potvrzuje zápisem do průkazu původu oblastní poradce chovu nebo jeho zástupce pověřený výborem oblastní pobočky. V zápise se uvede datum konání OVLV, uspěl nebo neuspěl a podpis oblastního poradce nebo jeho zástupce pověřeného výborem.
9. OVLV je zpoplatněno dle sazebníku úkonů, který schvaluje Výbor KCHČF.
Průběh zkoušení

Zkoušení disciplín probíhá zásadně v pořadí povaha, hledání a vystavování.
            I. Povaha

Zkoušení probíhá podobně jako při disciplíně „Společný hon“ na VZ ohařů tzn., že všichni psi musí být vedeni při zkoušení na volno. Je optimální, pokud může být při společném honu zkoušena celá skupina psů najednou. Vůdce je povinen vystřelit při každém vypracování kusu zvěře svým psem (nebo při vzlétnutí pernaté zvěře, pokud ji pes nevypracuje) a dále několikrát v průběhu zkoušení, tak aby během celého společného honu vystřelil minimálně čtyři rány. Délka zkoušení povahy na společném honu je 10-15 minut dle uvážení rozhodčích.

Je zcela nepřípustné zkoušet povahu psů jiným než výše popsaným způsobem, např. jako při disciplíně „Klid na stanovišti“ při zkouškách ohařů nebo se psy jdoucími u nohy vůdce či pouze při individuálním hledání!!!
Psi, kteří na společném honu přišli do kontaktu se zvěří a prokázali dostatečně vystavování, nemusí vystavování prokazovat při individuálním hledání.

Hodnocení práce

4- po výstřelu klidný bez reakce, pokračuje v práci nezměněným stylem a tempem
3- po výstřelu klidný změní krátce směr, rychlost a styl hledání, může se vrátit k vůdci, ale projevuje zájem o další práci a pracovat začíná bez povelu vůdce, o vypracovanou zvěř jeví zájem i po výstřelu.
2- po výstřelu zkrátí výrazným způsobem hledání, roztěkaně a nervózně pozoruje okolí, do další práce musí být vůdcem nucen, pracovat začíná až na opakovaný povel vůdce.
1- po výstřelu přiběhne k vůdci, nejeví zájem o práci, až po mnoha opakovaných povel vůdce pokračuje v práci, – je však vyžadována práce, nikoli bloumání před vůdcem.
0- po výstřelu se vzdálí z vlivu vůdce a nelze jej přivolat nebo po výstřelu zůstane u nohy svého vůdce a ani na jeho rozkaz nechce hledat zvěř.

II. HLEDÁNÍ

Pes má hledat vysokým nosem a využívat dobrý vítr, tak, aby nepřešel žádnou zvěř, která by mohla být ukryta v prohledávaném prostoru. Vůdce psa postupuje při hledání proti větru a pes při příčném hledání “krájí“ vítr. Ideální je hledání do stran 40 – 80 kroků na každou stranu, nejvýše na brokový dostřel dopředu, otočky (změna směru) by měly být vždy proti směru větru. Pes musí rozsah hledání přizpůsobit krytině a konfiguraci terénu, tak aby byl v neustálém kontaktu s vůdcem. Pes má projevit samostatnost v práci, musí však reagovat na pokyny vůdce a dát se usměrňovat. Hledat má pes zásadně cvalem. Pouze při ověřování zapachovaných míst (např. stopy, lože, dýchánky) může zvolnit, případně se i krátce zastavit. Po krátkém ověření musí pokračovat v hledání opět cvalem. Hledání musí být rychlé a systematické, nikoliv však překotné a bezhlavé. Po celou dobu hledání má být rychlost stabilní, nesmí umdlévat a výrazně zvolňovat s ubíhajícím časem, má neustále projevovat úsilí vyhledat zvěř a vnímat pokyny a povely vůdce. Rozhodčí bere v úvahu vliv počasí (teplota, vlhkost vzduchu a krytiny).

Chyby: nesystematické hledání, obíhání vůdce, hledání v blízkosti vůdce, vracení se k vůdci bez povelu, hledání zrakem, daleké hledání před vůdcem, vzdalování se z vlivu vůdce, opakované otáčky po větru, pomalý pohyb, přecházení do klusu, překotné hledání, nerozložení sil, umdlévání, ztráta zájmu vyhledat zvěř.
Hodnocení práce
4- prostorné razantní a soustavné hledání, téměř výhradně cvalem, výrazně vyjádřena touha nalézt zvěř, reakce na každý pach zvěře, pracuje samostatně bez pobízení vůdcem, usměrňování ve zkoušeném prostoru není chybou, ale ze stylu práce musí být zřejmé, že je vášnivým lovcem dobře spolupracujícím se svým vůdcem
3- hledání méně systematické, ale se zájmem nalézt zvěř, při občasném pobízení vůdcem, občasné přecházení do klusu, občasné zabíhání až za vůdce během hledání.

Není žádoucí, aby se pes během hledání opakovaně bez povelu vracel k vůdci a bezdůvodně jej obíhal. I během hledání může být vůdce požádán, aby psu opakovaně vystřelil pro ověření zhodnocení povahy.

III. VYSTAVOVÁNÍ

Navětří-li pes zvěř, musí ji vystavit. Navětří-li ji na větší vzdálenost, může se k ní přiblížit a potom ji vystavit. Vystavování musí být pevné, což znamená, že pes je strnulý, nehybný včetně prutu, až do příchodu vůdce. Stopu a dýchánek má jen naznačit. Vystavuje-li při OVLV dýchánky a stopy nepokládá se to za chybu. Pokud pes vystaví 3x na třech různých místech, ve třech různých směrech bez prokázání zvěře obdrží z této disciplíny známku 0. Prokáže-li pes pevně vystavení lože, ze kterého krátce před tím prokazatelně odešla srstnatá zvěř, lze vystavování ohodnotit známkou 3. Aby ohař mohl být z vystavování hodnocen, musí vystavování prokázat na divoké zvěři a pokud zvěř není, musí být před ohařem vypuštěna vyspělá, neporaněná pernatá zvěř, aby mohl disciplínu splnit. Zásadně není přípustné dávat známku 3, pokud pes vystavování neprokázal. Přecházení pernaté zvěře není dovoleno a při nevystavení pernaté zvěře, ač měl pes podle větru možnost zvěř vystavit, je hodnoceno známkou 0. Přechází-li pes opakovaně srstnatou zvěř, není možno jej hodnotit známkou 0 a musí mu být umožněno prokázat vystavování na pernaté zvěři. Ustaluje-li pes zvěř, je ustalování uznáno jako vystavení!!!

Chyby: vystavování míst bez zvěře (balamucení), zapírání zvěře, krátkodobé vystavování a návrat k vůdci. Opakované zapírání vylučuje psa z dalšího zkoušení. Nevystavuje-li v poli pernatou zvěř, i když k tomu měl možnost, je hodnocen známkou 0.

Hodnocení práce

4- pevně vystavuje pernatou a/nebo srstnatou zvěř až do příchodu vůdce, nevystavuje dýchánky či lože, nezapírá zvěř, případně zvěř ustaluje
3- vystavuje či značí pernatou a/nebo srstnatou zvěř, rád ji však pronásleduje, značí dýchánky či lože, nevystavuje pevně, nevyčká do příchodu vůdce, nezapírá zvěř


Práce psa odlišná od výše uvedeného hodnocení je podle počtu a závažnosti chyb hodnocena známkami 2, 1 či 0 a pes nebo fena při ověření vloh neobstáli.

Schváleno na jednání výboru KCHČF v Perknově 27. 11. 2011